محصولات

محصولات شرکت فراکنش به صورت زیر می‌باشد.

سامانه ثبت، پایش و ارزیابی بلوغ امنیت سایبری

سامانه برنامه‌ریزی امنیت سازمانی

سامانه مدیریت رخداد‌های امنیتی

سامانه تحلیل رفتاری کاربران، سامانه‌ها و اشیاء

سامانه مدیریت پروژه امنیتی