مشاوره، طراحی و پیاده‌سازی حریم خصوصی

  • طراحی و پیاده‌سازی واحد شناسه
  • مشاوره و نظارت بر رعایت الزامات حریم خصوصی در توسعه محصول
  • مشاوره در رعایت اصول حریم خصوصی در فرایندها
  • مشاوره و طراحی اصول گمنام سازی
  • نظارت بر پیاده‌سازی الزامات حریم خصوصی
  • مشاوره انطباق با GDPR و دیگر الزامات بین‌المللی