مشاوره طراحی و پیاده‌سازی پروژه‌های امنیتی

  • مشاوره در انتخاب مجری و چینش تیم
  • مشاوره در شکست کار مناسب پروژه
  • مشاوره و مدیریت پروژه‌ها بر اساس استانداردهای Prince و PMBok
  • تولید RFP و برگزای مناقصه
  • الزامات امنیتی در اجرای پروژه‌های امنیت سایبری
  • نظارت بر اجرای پروژه‌ها
  • انجام پروژه‌های امنیتی به صورت کلید در دست (Turn Key)