کارگاه بلوغ امنیت سایبری

ارتقاء فرهنگ امنیت در سازمان و در نتیجه افزایش سطح بلوغ آن جز از طریق کارگاه‌های عملی و جا افتادن مطالب به صورت قدم به قدم ممکن نیست. به همین منظور شرکت فراکنش سرمایه گذاری عمده‌ای در طراحی و پیاده‌سازی کارگاه‌های بلو امنیت سایبری نموده است: