آموزش‌های پایه و پیشرفته امنیت

  • آموزش‌های گروهی مبتدی تا پیشرفته عمومی امنیت
  • آگاهی سنجی کارکنان
  • کنفرانس‌های گروهی امنیت سایبری
  • آموزش جهت کسب مدارک بین‌المللی