ارزیابی و پایش بلوغ امنیت سایبری و تابآوری سایبری

  • مشاوره در انتخاب مدل بلوغ و تاباوری
  • ارزیابی مستقل واحدهای مختلف سازمان بر استفاده از سامانه برنامه ریزی امنیت سازمانی (ESP)
  • تجمیع و تحلیل ارزیابی‌های مختلف
  • گزارش شکاف، نقشه راه و طرح جامع امنیت واحدهای مختلف بر اساس سنجش بلوغ
  • ارائه داشبورد بلوغ امنیت سایبری
  • طراحی برنامه پایش و سنجش بلوغ امنیت