خدمات

خدمات شرکت فراکنش به صورت زیر می‌باشد.

حاکمیت امنیت و معماری امنیت

طراحی و پیاده‌سازی واحدهای امنیت سایبری

آموزش‌های پایه و پیشرفته امنیت

ارزیابی و پایش بلوغ امنیت سایبری

مهندسی داده و تحلیل‌های کلان داده

کارگاه‌های بلوغ امنیت سایبری

طراحی، مشاوره و پیاده‌سازی حریم خصوصی

مشاوره طراحی و پیاده‌سازی پروژه‌های امنیت

پادگان امنیت سایبری