سامانه مدیریت رخداد‌های امنیتی

سامانه اورژانس حملات سایبری

ابزار تیم واکنش سریع و پشتیبانی، از مرحله ثبت رخداد با کسب نتیجه و تحلیل داده

بهره‌برداران عمده