سامانه تحلیل رفتاری کاربران

سامانه تشخیص ناهنجاری های امنیتی، با تحلیل رفتار کاربران و سامانه ها

چرا تحلیل رفتاری؟